सूचनाहरू

"विद्य‌ुत नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धि निर्देशिका (मस्यौदा)" मा सरोकारवालाहरुसंग राय, सुझाब, प्रतिक्रिया माग गर्ने सम्बन्धमा

मिति २०७६/०३/३० गते बसेको आयोगको १५औं बैठकले "विद्युत नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धि निर्देशिका (मस्यौदा)" मा सरोकारवालाहरुसंग राय, सुझाब, प्रतिक्रिया माग गर्ने निर्णय भएकाले मिति २०७६ श्रावण १५ गते सम्म यस आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौँमा वा आयोगको इमेल ठेगाना info@erc.gov.np मा आईपुग्ने गरी पठाउन अनुरोध गरिन्छ ।

Download