गाभिने तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति

गाभिने तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति

क्र. सं. साविकको प्रवर्द्धक आयोजनाको नाम नयाँ प्रवर्द्धक निवेदनको ब्यहोरा निवेदनको मिति आयोगमा प्राप्त  मिति र दर्ता नं. निष्कासनको प्रकार आयोगको निणर्य मिति निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कम्पनी/आयोजनालाई गरेको पत्राचारको मिति र च.नं.