शेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृति

शेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृति

क्र. सं. कम्पनी र आयोजनाको नाम, ठेगाना निवेदनको ब्यहोरा निवेदनको मिति आयोगमा प्राप्त  मिति र दर्ता नं.  आयोगको निणर्य मिति निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कम्पनी/आयोजनालाई गरेको पत्राचारको मिति र च.नं.