विद्य‌ुत खरिद बिक्री सम्झौताको स्वीकृति

विद्य‌ुत खरिद बिक्री सम्झौताको स्वीकृति

क्र. सं. विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका पक्षहरू आयोजनाको नाम निवेदनको ब्यहोरा निवेदनको मिति आयोगमा प्राप्त  मिति र दर्ता नं. आयोगको निणर्य मिति निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कम्पनी/आयोजनालाई गरेको पत्राचारको मिति र च.नं.