हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निस्कासनको पूर्वस्वीकृति

हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निस्कासनको पूर्वस्वीकृति

क्र. सं. कम्पनी र आयोजनाको नाम, ठेगाना निवेदनको ब्यहोरा निवेदनको मिति आयोगमा प्राप्त मिति र दर्ता नं. निष्कासनको प्रकार आयोगको निणर्य मिति निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कम्पनी/आयोजनालाई गरेको पत्राचारको मिति र च.नं.