सूचनाहरू

नेपाल विद्य‌ुत प्राधिकरणको विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण (सामुदायिक थोक उपभोक्ता संस्थाका उपभोक्ता समेतका लागि) सम्बन्धी निर्णयको पूर्णपाठ - २०७८

टेस्ट